GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Varga Ferenc E.V.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kévégéppiac számára kiemelt jelentőséggel bír a nyitott, átlátható és jogszerű adatkezelés. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és Önt milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban. Elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat tartunk nyilván, azonban egyes adatok Önre, mint magánszemélyre, vagy mint egy cég vagy más szervezet kijelölt kapcsolattartójára vagy képviselőjére vonatkozhatnak.A tájékoztató első része általános jellegű és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követően pedig az adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjaira adunk részletes tájékoztatást.

Érvényesség kezdete: 2018. május 23.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (az „Adatkezelő” vagy „mi”) a Varga Ferenc E.V.  (2120 Dunakeszi, Határ u 20 ).

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

Hogyan érhet el minket?

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnk bármikor szívesen fogadja megkeresését. Elérhetősége az alábbi:

Varga Ferenc

Telefon: +36 30 7899301

E-mail: kavegeppiac@gmail.com

Honnan jutunk személyes adatokhoz?

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől

 • Szerződéses kapcsolat létesítése esetén (pl. műszaki termékek vásárlása, karbantartási vagy más szolgáltatásunk igénybe vétele)

 • Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy valamelyik általunk üzemetetett honlapon keresztül történt) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén

 • Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával

 • Névjegykártya-leadással

 • Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, vagy álláspályázatunkra való jelentkezéssel

Más forrásból

 • Hivatalos értékesítési hálózatunk tagjaitól (pl. ha dealerünk csak közvetít egy ügyletet, ami közvetlenül velünk jön létre)

 • A Kávégéppiac cégcsoport valamelyik más tagjától, illetve egyéb üzleti partnerünktől

 • Az Ön nevében esetlegesen eljáró vagy az Ön munkáltatójaként, megbízójaként eljáró más személytől, ügyintézőtől

 • Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül

 • Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)

 • Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján

Hol tároljuk a személyes adatokat?

Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját, a cégcsoportunkba tartozó más vállalkozások, vagy a megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozóinknál.

Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, hogy megakadályozzuk azok elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy módosítását. Azon szerződéses partnereink (pl. hivatalos értékesítési hálózat, szállítók), akik a velünk fennálló üzleti kapcsolataik alapján – az ebben a tájékoztatóban írt módon – hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására és az adatkezelés célján kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Mi az egyes adatkezelések célja és jogalapja?

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha az Ön adatai egy szerződésben szerepelnek, ami egyúttal számviteli bizonylat is.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve az Ön mint aláíró vagy kapcsolattartó adatai szerepelnek a szerződésben, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.

Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt

 • a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve

 • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

Kik az adatok címzettjei?

Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább a felsorolt címzetteken kívül álló külső felekkel.

Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek kínált termék vagy szolgáltatás nyújtásának lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:

 • A Konica Minolta cégcsoport külföldi tagvállalatai, melyek egységes informatikai, pénzügyi, számviteli és egyéb szolgáltatásokat nyújthatnak a csoport tagjai számára;

 • Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;

 • Vállalkozóink, megbízottjaink, együttműködő partnereink, hivatalos értékesítési hálózatunk tagjai vagy meghatalmazottjaink, akik bármilyen szerepkörben részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozás joga

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A tájékoztató módosításai és elérhetősége

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum elején szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

 

MARKETING / HÍRLEVÉL / RENDEZVÉNY

 1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója neve és székhelye, az Ön munkaköre.

Üzleti érdeklődésre vonatkozó adatok

E körben az Ön termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődésével kapcsolatos információkat kezeljük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

Szakmai utazás- vagy rendezvényszervezéssel és kapcsolódó utasbiztosítással kapcsolatos adatok

Születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma (utasbiztosítás esetén), gépjármű rendszám, étkezési preferenciák

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni cégét vagy más szervezetet Önön, mint kapcsolattartón keresztül megkeresni marketing ajánlatainkkal.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel, ill. Önön, mint kapcsolattartón keresztül az Ön által képviselt céggel vagy más szervezettel a kapcsolatot és direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket, szakmai és promóciós rendezvényeket, termék és szolgáltatás ismertetőket, sikertörténeteket, akciókat stb.) küldhessünk Önnek.

Rendezvényünkre jelentkezés esetén az adatkezelés célja, hogy biztosíthassuk az Ön részvételét szakmai és promóciós rendezvényeinken.

Személyes adatainak kezelése elsősorban az Ön hozzájárulásán alapszik. Amennyiben az Ön adatait öntől vagy harmadik személytől olyan kontextusban szerezzük meg, amely alapján Ön számíthat megkeresésünkre (pl. korábbi ügyfélkapcsolat állt fenn köztünk, szakmai rendezvényen átadta névjegyét kollégánknak, vagy szakmai oldalon, pl. a LinkedIn-en szerepelnek kapcsolati adatai), úgy adatainak kezelése jogos érdekünkön alapszik, azonban ez esetben is törekszünk a hozzájárulás megszerzésére. Jogos érdekünk lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet megkeresésével kapcsolatos érdekünkkel összefüggésben végzett adatkezelés elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés időtartama

Jogos érdekünk alapján végzett adatkezelés esetén adatait az Ön hozzájárulásának megadásáig vagy annak megtagadásáig, de legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 30 napig kezeljük.

Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek vagy az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

 • Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,

 • Rendezvényszervezésben részt vevő megbízottak, vállalkozók, szálláshelyek,

 • Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, közösségi és más weboldal üzemeltetőket, hírlevél és marketing automatizmus rendszereket, levélküldő rendszereket stb.

 • Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

 1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

Üzleti kapcsolat előzményeire adatok

E körben az Ön által képviselt cég vagy szervezet által igénybe vett termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat kezeljük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

A visszajelzésekben foglalt információk

Amennyiben visszajelzése személyes adatnak minősülő információkat is tartalmaz, ezeket is kezeljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, az Ön, vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön, illetve Ön által képviselt cég vagy szervezet vásárlói, ill. ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet üzleti visszajelzésével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés időtartama

Válaszadás esetén a kérdőívben megadott adatait a kérdőív lejárati határidejétől számítva 3 hónapig megőrizzük, amely időszak alatt a válaszokat feldolgozzuk, és amennyiben szükséges szolgáltatásaink minőségének javítására megoldást kínáljunk.

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

 1. A kezelt adatok köre

Ügyféladatok, kapcsolattartási és képviseletre jogosult azonosítási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, bankszámlaszáma, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre, az Ön cégjogi státusza, az Ön bármely vonatkozó online rendszerbeli fiókjához kapcsolódó felhasználói név és jelszó.

Szerződéses adatok

Az Önnel vagy az Ön által képviselt céggel vagy szervezettel kötött szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ.

Informatikai, webshop és eszközhasználati adatok

Alkalmazásfejlesztéshez, IT támogatáshoz vagy más hasonló szolgáltatáshoz, továbbá online vásárláshoz kapcsolódóan többek közt IP cím, login név, felhasználói név, jelszó, becenév vagy más azonosító, PIN kód, MAC cím; műszaki berendezések, online felületek vagy applikációk használati módjával kapcsolatos adatok.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek, illetve az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén előfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy a szerződés nem lesz megköthető vagy teljesíthető.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk önnek illetve az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek, ideértve többek közt a műszaki eszközök értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, IT szolgáltatások stb.) akár online, akár offline csatornákon.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó céggel vagy szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

Az adatok címzettjei

Adatokat továbbíthatunk a hivatalos értékesítési hálózatunk tagjai felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.

Egyes szolgáltatásokat külső partnerek nyújtanak, vagy ezek nyújtásában közreműködnek, pl. IT, tárhely, logisztikai, postai vagy fuvarozási szolgáltatók. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Külső finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhet.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk vagy behajtással foglalkozó megbízottunk részére.

BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL / AJÁNLATKÉRÉS

 1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

Egyéb adatok

Az ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, arra reagálni, illetve Önnel kommunikálni.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy szerződéses jogviszony nélkül is válaszolhassunk az Öntől, illetve az Ön által képviselt cégtől vagy szervezettől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, termékregisztrációs kérés, ajánlatkérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk hivatalos értékesítési hálózatunk illetékes tagja vagy tagjai felé.ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐK

 1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön vezeték- és keresztneve, postacíme, email címe, telefonszáma, LinkedIn profiljának elérhetősége.

CV adatok

Önéletrajzában, motivációs levelében szereplő vagy a felvételi eljárás során más módon közölt személyes adatnak minősülő információk, úgy mint végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat, jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok, stb.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést adni.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye számunkra a kiválasztási folyamat lebonyolítását, meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk szerződéskötési ajánlatot.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a felvételi folyamat lebonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés időtartama

Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétől számított négy hónapig kezeljük tekintettel arra, hogy amennyiben a kiválasztott jelölt munkaviszonya a próbaidő alatt megszűnik, újra fontolóra vehessük az Ön pályázatát. Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésétől adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat ( vagy másképp „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

Profilkezelési (azonosító) sütik

A weboldalunk lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlap látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való hozzáférését.

Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit javaslunk külön áttanulmányozni.

Harmadik féltől származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből adódóan sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

A cookie-k felhasználók általi kezelése

A böngészőjével (pl. Internet Explorer):

 • eltávolíthatja a cookie-kat

 • letilthatja a cookie-kat

 • engedélyezheti a cookie-kat

 • törölheti a cookie-kat

 • a böngésző bezárásával automatikusan törölheti a cookie-kat

 • privát böngészést indíthat

 • bővítményeket telepíthet

 

Információ a cookie-król a különböző böngészőkben

 

Webáruház készítés